Obchodné podmienky

1.  Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri nákupe tovaru prostredníctvom e-shopu www.hemorend.sk.

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a Objednávateľom ako kupujúcim, ktoré vznikajú na základe v súvislosti s predajom produktov spoločnosťou VINPRO s.r.o., so sídlom Letná 38, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, IČO: 45 724 229, DIČ: 2023107768, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 26329/V (ďalej len ako „Predávajúci“), prostredníctvom internetového obchodu www.hemorend.sk (ďalej len „internetový obchod“) umiestneného na internetových stránkach www.hemorend.sk, na základe ktorého dochádza k dodávke Tovarov Kupujúcim. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak.

2.  Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1.  Internetový obchod obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov okrem nákladov spojených s balením a dodaním tovaru. Ponuka predaja tovaru a jeho cena zostáva v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na internetovom obchode.

2.2.  Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú uvedené na internetovom obchode. Ak nie je uvedené inak, náklady spojené s balením a dodaním tovaru sú kalkulované individuálne…

2.3.  Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na internetovom obchode. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o: 2.3.1.  objednanom tovare, 2.3.2.  spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru, 2.3.3.  informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

2.4.  Kupujúci potvrdením objednávky súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a odoslaním objednávky si záväzne objednáva tovar zobrazený v nákupnom košíku.

2.5.  Predávajúci je vždy oprávnený v prípade potreby požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (písomne alebo telefonicky).

2.6.  Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením oznámenia o prijatí objednávky, ktoré je predávajúcim zaslané elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.7.  Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu s osobami, ktoré v predošlej dobe podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

3.  Platobné podmienky

3.1.  Platby sa môžu uskutočňovať v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke alebo bankovým prevodom na účet predávajúceho č. 4012012605/7500, vedený v ČSOB (ďalej len „účet predávajúceho“).

3.2.  V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.  Preprava a dodanie tovaru

4.1.  Spôsob doručenia tovaru si vyberie kupujúci pri objednávke.

4.2.  Spôsob dopravy a jeho cena zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na internetovom obchode.

4.3.  Kupujúci sa zaväzuje, že objednaný tovar prevezme, skontroluje neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb, predávajúcemu tieto bezodkladne oznámi. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúcej tovar bol neporušený.

4.4.  Ak kupujúci pri dodaní tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s doručovaním tovaru.

4.5.  Tovar bude vyexpedovaný najneskôr do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania a vyžiada si jeho odsúhlasenie.

5.  Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1.  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (predovšetkým ustanovením §612 a nasl. Občianskeho zákonníka).

5.2.  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, a v bezchybnom stave.

5.3.  V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

5.4.  Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať : 5.4.1.  Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. 5.4.2.  Tovar, ktorý je riadne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

5.5.  Predávajúci nezodpovedá za: 5.5.1.  Poškodenie zásielky zavinené prepravcom. 5.5.2.  Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom. 5.5.3.  Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. 5.5.4.  Chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretími osobami do internetového obchodu alebo v dôsledku využitia webovej stránky v rozpore s jej využitím.

6.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1.  Podľa ustanovenia §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do siedmich pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@hemorend.eu.

6.2.  V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.1. Obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 5 pracovných dní od odoslania informácie o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotrebovaný a v pôvodnom obale. V opačnom prípade vrátenie tovaru nebude akceptované.

6.3.  V lehote 15 dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 6.2. Obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný.

6.4.  Pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu tým vzniknutej škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.5.  V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.1. Obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu do 10 dní od uplynutia lehoty na preskúmanie tovaru podľa čl. 6.3. Obchodných podmienok, najneskôr však do 30 dní od doručenia oznamu o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6.6.  V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

7.  Stornovanie objednávky

7.1.  Ak si kupujúci praje zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, skontaktuje predávajúceho na e-mailovej adrese: obchod@hemorend.eu alebo na telefónnom č. +421 915 939 148. Predávajúci potvrdenie o zrušení objednávky pošle kupujúcemu e-mailom.

8.  Záverečné ustanovenia

8.1.  Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na stránkach internetového obchodu.

8.2.  Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok. Zmena Všeobecných obchodných podmienok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na stránkach internetového obchodu, ak nie je výslovne určený iný (neskorší) deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti. Všetky právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim pred nadobudnutím účinnosti týchto obchodných podmienok zostávajú aj naďalej v platnosti, považujú sa vo svojom súhrne za kúpnu zmluvu a riadia sa obchodnými podmienkami v príslušnom znení.

8.3.  Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s predajom tovaru podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8.4.  Vyhlásenie kupujúceho k obchodným podmienkam: Kupujúci týmto prehlasuje, že sa plne oboznámil s obsahom obchodných podmienok a s významom jednotlivých dohôd pred podaním objednávky a že akékoľvek dohody obchodných podmienok sú pre kupujúceho jasné, zrozumiteľné, prehľadné a čitateľné bez zvláštnych ťažkostí alebo obmedzenia, a že mu boli oznámené zrozumiteľným a jasným spôsobom.

Nájdete nás na facebooku