Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok
spoločnosti VINPRO s. r. o.
so sídlom Letná 38, 05 201 Spišská Nová Ves

IČO: 45 724 229
DIČ: 20231077689

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 26329/V
na predaj tovarov prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej stránke www.hemorend.sk.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) www.soi.sk (Elektronické podanie podnetov na prešetrenie).

Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 04379 Košice, Odbor výkonu dozoru, +421556220781, ke@soi.sk.

1.  Úvodné ustanovenia

Spoločnosť VINPRO s. r. o. so sídlom Letná 38, 05 201 Spišská Nová Ves, IČO: 45 724 229, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 26329/V, (ďalej len „predávajúci“), vydáva v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a s ustanoveniami § 612 – 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) na zabezpečenie  riadneho informovania kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť tento reklamačný poriadok.

2.  Právo na uplatnenie reklamácie

2.1.  Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (faktúra, záručný list alebo iný dokument k tovaru patriaci). Pri prípadnom osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu,  množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp. iné zjavné vady reklamovať ihneď. Pri doručení tovaru kuriérskou službou je kupujúci povinný na mieste prevzatia tovaru spísať reklamačný protokol o zistených zjavných vadách – o nekompletnosti  zásielky, mechanickom poškodení tovaru, resp. jeho obalu, príp. iných zjavných vadách. Neskoršie reklamácie týkajúce sa zjavných vád tovaru, zistiteľných pri prevzatí tovaru a nekompletnosti tovaru a dokladov, nemožno uznať a takáto reklamácia bude považovaná za neoprávnenú. Predávajúci za zjavné vady zistiteľné pri prevzatí tovaru a nekompletnosť odovzdaného tovaru a dokladov nezodpovedá ani v prípade, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.

2.2.  Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu dopravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

2.3.  Ak by bola kupujúcemu doručená zásielka s obsahom, ktorú neobjednal, s nesprávnym obsahom, s neplatným dátumom expirácie, s nesprávnou cenou alebo kupujúci je z iného dôvodu presvedčený o nároku na reklamáciu, je nutné predávajúcemu o tejto skutočnosti oznámiť e-mailom do 2 pracovných dní. Reklamovaný tovar pošle predávajúcemu naspäť doporučene na adresu sídla jeho spoločnosti. Kupujúci je povinný pripojiť k tovaru príslušné doklady (faktúra, popis reklamácie, dôvod uplatnenia reklamácie, číslo účtu resp. adresa, kde sa majú previesť peniaze v prípade uznanej reklamácie).

2.4.  Reklamačné konanie sa začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový.

2.5.  V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar zaslaný naspäť kupujúcemu na jeho náklady s príslušným stanoviskom.

3.  Miesto uplatnenia reklamácie

3.1.  Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese predávajúceho alebo  e-mailovou správou na adresu elektronickej pošty predávajúceho. (obchod@hemorend.sk)

3.2.  Pri uplatnení reklamácie poštou je k reklamácii potrebné pripojiť popis vady, dôvod uplatnenia reklamácie, kópiu dokladu o kúpe (faktúry) a kontaktné údaje kupujúceho.

3.3.  Ako dôkaz nákupu tovaru a včasného uplatnenia reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru), ktorý bol kupujúcemu doručený spolu s tovarom. V prípade, ak kupujúci nemôže nadobudnutie tovaru preukázať takýmto dokladom, nie je možné jeho reklamáciu prijať. Telefonické posudzovanie, resp. vybavovanie reklamácií je neprípustné.

3.4.  Kupujúcemu, ktorý uplatnil reklamáciu na zakúpený tovar a táto bola prijatá, sa vydá  potvrdenie o prijatí  reklamácie a najneskôr do 30 dní  písomný doklad o spôsobe jej vybavenia. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu prostredníctvom e-mailovej správy ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie obsahuje okrem skutočností  uvedených v bode 3.3. aj informáciu o spôsobe a predpokladanom čase jej vybavenia.

3.5.  O vybavení reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu informáciu formou e-mailovej správy.

4.  Zodpovednosť predávajúceho

4.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (predovšetkým ustanovením §612 a nasl. Občianskeho zákonníka).

4.2.  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, a v bezchybnom stave.

4.3.  Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať :
4.3.1.  Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
4.3.2.  Tovar, ktorý je riadne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

4.4.  Predávajúci nezodpovedá za:
4.4.1.  Poškodenie zásielky zavinené prepravcom.
4.4.2.  Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom.
4.4.3.  Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
4.4.4.  Ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si ma tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.
4.4.5.  Chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretími osobami do internetového obchodu alebo v dôsledku využitia webovej stránky v rozpore s jej využitím.

5.  Práva kupujúceho

5.1. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

5.2.  Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

5.3. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@hemorend.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

6.  Záverečné ustanovenie

6.1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť jeho zverejnením na web stránke www.hemorend.sk spoločnosti VINPRO s.r.o.

6.2.  Spoločnosť  VINPRO s.r.o. si vyhradzuje právo na uskutočnenie príp. neskorších zmien a doplnení Reklamačného poriadku, pričom uvedené zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť  dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na web stránke www.hemorend.sk.

6.3.  Objednávateľ/kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že v celom rozsahu súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

Nájdete nás na facebooku